HOME BIO INFO FAQ TOPICS LINKS

Herbs to be Used Cautiously During Pregnancy*

Abutili seu Malvae, Semen Dong Kui Zi
Amydae Sinensis, Carapax Bie Jia
Borneol Bing Pian
Cicadae, Periostracum Chan Tui
Cinnamomi Cassiae, Cortex Rou Gui
Citri Aurantii, Fruc. lmm. Zhi Shi
Coicis Lachryma-jobi, Semen Yi Yi Ren
Curcumae, Tuber Yu Jin
Equiseti Hiemalis, Herba Mu Zei
Haematitum Dai Zhe Shi
Halloysitum Rubrum Chi Shi Zhi
Hedyotidis Diffusae, Herba Bai Hua She She Cao
Lophatheri Gracilis, Herba Dan Zhu Ye
Lycopi Lucidi, Herba Ze Lan
Magnoliae Officinalis, Cortex Hou Po
Massa Fermentata Shen Qu
Pruni, Semen Yu Li Ren
Rhei, Radix et Rhizoma Da Huang
Rhinoceri, Cornu Xi Jiao
Talcum Hua Shi
Tetrapanicis Papyriferi, Med. Tong Cao
Tribuli Terrestris, Fructus Bai Ji Li
Trogopteri seu Pteromi, Excre. Wu Ling Zhi
Typhae,Pollen Pu Huang
Vespertilionis Murini, Excre. Ye Ming Sha
Zanthoxyli Bungeani, Pericar. Chuan Jiao
Zingiberis Officinalis, Rhizoma Gan Jiang

 
Return to Fertility page
 
Herbs Contraindicated During Pregnancy*

Aconiti Carmichaeli Praep., Radix Fu Zi Momordicae Cochinchin., Semen Mu Bie Zi
Achyranthis Bidentatae Radix Tu Niu Xi Moschus, Secretio She Xiang
Aloes, Herba Lu Hui Moutan Radicis Cortex Mu Dan Pi
Arisaematis, Rhizoma Tian Nan Xing Mutong,Caulis Mu Tong
Belamcandae Chinensis Rhizoma She Gan Mylabris Ban Mao
Bovis, Calculus Niu Huang Myrrha Mo Yao
Bufonis, Secretio Chan Su Notoginseng, Radix San Qi
Calomelas Qing Fen Olibanum, Gummi Ru Xiang
Camphora Zhang Nao Ophicalciturn Hua Rui Shi
Carthami Tinctorii, Flos Hong Hua Persicae, Semen Tao Ren
Corydalis Yanhusuo, Rhizoma Yan Hu Suo Pharbitidis, Semen Qian Niu Xi
Curcumae Ezhu, Rhizoma E Zhu Plantanginis, Semen Che Qian Zi
Daphnes Genkwa, Flos Yuan Hua Portulacae Oleraceae, Herb Ma Chi Xian
Dianthi, Herba Qu Mai Realgar Xiong Huang
Draconis, Sanguis Xue Jie Rosae Chinensis, Flos et Fructus Yue Ji Hua
Euphorbiae Kansui, Radix Gan Sui Sappan, Lignurn Su Mu
Euphorbiae seu Knoxiae, Radix Da Ji Scolopendra Subspinipes Wu Gong
Eupolyphaga seu Opisthoplatia Tu Bie Chong Serpentis, Exuviae She Tui
Sennae, Folium Fan Xie Ye Sparganii Stoloniferi, Rhizoma San Leng
Gleditsiae Sinensis, Fructus Zao Jiao Strychni, Semen Ma Qian Zi
Guanzhong, Rhizoma Guan Zhong Sulphur Liu Huang
Hailong Hai Long Testudinis, Plastrum Gui Ban
Hippocampus Hai Ma Tinosporae Sinensis, Ramus Kuan Jin Teng
Hirudo seu Whitmania Shui Zhi Trichosanthis Kirilowii, Radix Tian Hua Fen
Leonuri Heterophylli, Herba Yi Mu Cao Typhonii Gigantei, Rhizoma Bai Fu Zi
Liquidambaris Taiwanianae, Fructus Lu Lu Tong Vaccariae Segetalis, Semen Wang Bu Liu Xing
Miribiliturn Mang Xiao

*Tables courtesy of Health Concerns

Return to Fertility page